June 30, 2007

اگر کسی پس از سکس، نیمه شبی در تاریک روشن خانه سیگار بکشد حتما سیگاری می شود

June 29, 2007

به دوستان، چه آن ها که در اتاق خوابشان سفر می کنند چه مسافران راه های دور، توصیه می کنم کتاب هنر سیر و سفر از آلن دوباتن ترجمه ی گلی امامی، انتشارات نیلوفر را بخوانند حتما

June 28, 2007

ارابه مرا با خود ببر، مرا از این مکان بربا
مرا به دورها و دورها ببر. این جا گل زمین از اشک ماست
بودلر

June 27, 2007

پناه بردن به بیابان هم مشروط شد

June 22, 2007

البته انسان باید باادب و منطقی باشد و از خشونت در اعمال و گفتار بپرهیزد. من هم پیشاپیش از دوستان بسیار لیبرال و منطقی پوزش می طلبم به خاطر خشونتی که احتمالا در این گفتار نهفته است اما خیلی دلم می خواهد بایستم روبه روی مسعود ده نمکی پفیوز و فقط بگویم چه قدر از خودش و فیلم "اخراجی ها" متنفرم

June 14, 2007

کلماتی هستند که بوی بیابان دارند
کلماتی هستند که بیابانی اند
کلماتی هستند که بیابان اند
دور. باد. دود. خنک. سایه. خاک. گرم. شب. چای. غروب. سنگ. جاده ... و مرگ

June 09, 2007

رفتیم تقی آباد. درخت ها نبودند. از یکی ساقه ای شکسته مانده بود و از دیگری هیچ

June 03, 2007

سيزده خرداد 1386

آخرين باري كه شعفي عميق و اصيل احساس كردم اواخر سال 1380 بود