May 30, 2010


شاید این برای یک گرافیست یا کاریکاتوریست، ایده ای باشد

May 26, 2010

فرهنگ‌نامه‌های خیالی
فرهنگ خیالی گیاهان بیابانی از زمره‌ی آثاری‌ست، بلاتشبیه و اگر بشود البته اصلا، از این قبیل: کتاب موجودات خیالی، اثر خورخه لوییس بورخس، و شهرهای نامریی (یا ناپیدا)، اثر ایتالوکالوینو. در این دومی، تمام شهرهای خیالی، نام زنی دارند.تفاوت فرهنگ خیالی گیاهان بیابانی با دو اثر یادشده (صرف‌نظر از این که آن‌ها کجا و این کجا) این است که ابژه‌ی فرهنگ گیاهان، واقعی‌ست (هرچند می‌توان به آن بخشی هم افزود برای گیاهان خیالی)، اما در دو اثر دیگر، ابژه‌ها نیز یک‌سره خیالی‌اند

May 23, 2010

همین دانشجوها روزی پدر تو را در می آورند جن پیر

May 18, 2010

در فرهنگ خیالی گیاهان بیابانی، نام گل شقایق را می گذارم گل خیام، که صبح باز می شود، به نهایت زیبایی می رسد و عصر پرپر می شود. تصویر عجیب و دقیقی از پوچی جهان و زندگی

May 14, 2010

محمود احمدی نژاد نوعی: از عبور از چراغ قرمز تا تقلب در انتخابات

May 11, 2010

نشسته‌ام لب مادی
چل‌چلی‌ام چل‌تر از همیشه در شاخه‌ها می‌خواند وُ بر بیشه‌ها می‌وزد
مادی
درگذر است
درگذر است
درگذرم
درگذرم
درگذرم
مادرم منتظر است
پنجاه وُ پنج ساله
برای ابد.
اردی‌بهشت 89

May 06, 2010

من اما در زنان چیزی نمی یابم