October 20, 2016

پریشب لباس عوض می‌کردم که بخوابم؛ میانِ کتاب‌های کتاب‌خانه چشمم افتاد به «هوای تازه». گفتم ببینم این کتابِ قدیمی را بابا حتمن نوشته‌اند کی و کجا خریده‌اند؟ بازش کردم و این یادداشت را دیدم که از یادم رفته بود.