January 25, 2004

ديكتاتورها در همه جاي دنيا شبيه همند. اين خبر را بخوانيد.
كوبا هم مثل رژيم جمهوري اسلامي نمي تواند تحمل كند كه مردم حتا از طريق اينترنت به اخبار و هر آن چه مي خواهند برسند. آخر مردم در نظر اين رژيم ها امتند نه شهرونداني كه به بلوغ ذهني رسيده اند و بد و خوبشان را خودشان مي توانند تشخيص دهند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home