June 15, 2004

شاعران

همه شان در اين كوچه پس كوچه ها پرسه زده اند
در كافه هاي پياده روها نشسته اند
از پس پرده اي از دود به ماه و چراغ هاي آب چاله هاي بعد از باران ها خيره شده اند
و زمزمه كرده اند شعرهاي نانوشته ي قرني را

پاريس. اردي بهشت 83

0 Comments:

Post a Comment

<< Home