June 15, 2004

رفتار آب در پل خواجو منحصر به فرد است. خاصيت انعكاسي آب در پل خواجو كم تر اهميت دارد. در عوض، صدا و فرم آب كه به حركت و سياليت آن برمي گردد، در پل خواجو به شكل هنرمندانه اي به كار گرفته شده است:
فرم (صورت آب): صورت آب در سمت غربي پل (صرف نظر از جريان آرام آب كه از غرب به شرق است)، صورت انعكاسي يا آينه اي آن است: هموار و صيقلي. با گذشتن از پل، صورت آب به كلي دگرگون مي شود: فرم مي گيرد، چروك مي شود، چين مي خورد. پل خواجو، در سمت شرقي خود، آب را مجسمه مي كند: سروهايي كه از دل پل، از ميانه ي پايه هاي آن زبانه مي كشند.
صدا: آب صيقلي در سمت غرب پل، ساكت است. با گذشتن از پل، مي خروشد آن چنان كه چشم اگر ببنديم صداي آبشاران يا دريايي خروشان را در اين حاشيه ي كوير مي شنويم.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home