October 18, 2004

پنج شنبه ی گذشته مراسم اهدای جوایز مهرگان ادب، علم و ادب نوجوان پکا بود در محل موسسه ی پکا. کتاب بابا "نام ها و سایه ها"، کاندید شده بود و از تاکید و بازتاکید حضرات که حتما بیایید می شد فهمید که گویا کتاب برنده شده است. با فرید عرب زاده و بابا، سه نفری رفتیم تهران. اول جایزه ی مهرگان علم را دادند. بعد جایزه ی مهرگان نوجوان و بالاخره جایزه ی مهرگان ادب. "نام ها وسایه ها" برنده شده بود. خانم مژده دقیقی، بیانیه ی هیات داوران را خواند و وقتی "نام ها وسایه ها" اثر محمد رحیم اخوت را صدا زد، نمی دانم چرا بی اختیار اشکم سرازیر شد بی آن که بتوانم به این آسانی ها مهارش بزنم. هم شاید از سر خوش حالی و هیجان و هم از سر آن که آن زن در آن خانه، دیگر منتظر نیست تا خبر تازه و خوشی برایش به سوغات ببریم

1 Comments:

At 9:18 AM, Anonymous Anonymous said...

آرش عزیز
تبریک مرا برای کتاب بابا بپذیر.همان تا گفتی گریستی به آخر جمله نرسیده فهمیدم چرا.بعدش هم شعر "اتاق مادرم" را خواندم و ... اولین باری که پس از آن به واقع فاجعه به خانه ی بابا رفتم هم اتفاق افتاد. چشمانم خیس شد و تا مدتی دهانم قفل.
من فصل های آخر کتاب بابا را در حضور سکوت پرمایه ی مادر شنیده بودم و هنوز نتوانسته ام کتاب را بردارم برای خواندن.
به کار روزگار چه ایرادی می توان گرفت؟ و ما خودمان کجا ایستاده ایم که چنین کنیم؟
محمد امامیmemami1381@yahoo.com

 

Post a Comment

<< Home