January 06, 2005

رویش در کار جمع آوری دو مجموعه است
یک. عکس هایی، از هر نوع و از هر زمان، که به گونه ای به اصفهان مربوط شود و گوشه ای از آن را نشان دهد. عکس های خانوادگی، عکس های خبری، حتا عکس های هوایی... گفتم که، از هرنوع و هرزمان. فقط چیزی از اصفهان را (و اصفهان فقط شهر نیست) نشان دهد. از دیروز تا روز اول
دو. اسناد و قباله های اصفهان مربوط به قبل از سال هزار و سی صد و بیست خورشیدی

قرار است از عکس ها و اسناد جمع آوری شده نمایشگاهی ترتیب داده شود و بعد هم درکتابی منتشر شود
می توانید عکس ها و مدارک را
به صورت دیجیتالی عجالتا به نشانی برقی زیر بفرستید چون نمی دانم نشانی برقی رویش فعال است یا نه
arash_cube@yahoo.com
به صورت دیجیتالی و روی سی دی به نشانی پستی رویش ارسال کنید
به صورت غیر دیجیتالی به امانت یا به یادگار در اختیار رویش قرار دهید
برای فروش با رویش مذاکره کنید
دریغ نکنید. مجموعه ی ارزش مندی خواهد شد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home