February 26, 2005

آب در کوزه و ما گرد جهان می گردیم. هرچند این کوزه از ما دور است
کتاب پرتره هایی از اصفهان، بخش مهمی از کاری را که رویش می خواهد انجام دهد، عملی کرده است. و آفرین به خانم پریسا دمندان که عطای دستگاه سانسور جمهوری اسلامی را به لقایش بخشید و کتابش را جای دیگری چاپ کرد. فقط افسوسش می ماند برای ما محبوس ماندگان در این قفس تنگ "وطن" که خدا می داند کی دستمان به این کتاب ارزشمند می رسد. همان افسوسی که دیگر داریم به اش خو می کنیم زیرا بارها تجربه کرده ایم

0 Comments:

Post a Comment

<< Home