May 07, 2005

جانا سخن از زبان ما می گویی

2 Comments:

At 2:53 PM, Anonymous Anonymous said...

man ke chizi nagoftam

 
At 10:06 AM, Anonymous Anonymous said...

عجیب نیست که:خاطره های مادربزرگ و پدر بزرگهایمان، خاطره پدر و مادرهایمان و خاطره های خودمان(سی ساله های امروز) همه جنگی خانمان سوز را به دوش می کشد. هنوز آژیرهای هوایی در خوابهایمان سوت می کشند. گویی شنیدن این صدا در این خاورمیانه ی لعنتی صفتی ارثی است که نسل به نسل منتقل می شود. دلم نمی خواهد این صدا را به خوابهای پسر هشت ساله ام منتقل کنم. کاش راهی بود. کاش!

 

Post a Comment

<< Home