December 18, 2005

وضوي پاسداران جان بركف با بطري هاي آب معدني و آشاميدن شربت به جاي آب در مانور جنوب . اين را سرباز بيچاره اي كه به اجبار به جدال با "دشمن فرضي" فرستاده بودندش با چشمان خودش ديده بود

0 Comments:

Post a Comment

<< Home