April 11, 2006

دلم براي علي فلاحيان تنگ شده بود. چندي بود از حضرتشان بي خبر بوديم. دلمان سخت هوايي شده بود كه اين بابا كجا رفته است؟ در كدام سوراخي خزيده است؟ امروز خبردار شدم كه در مقام شامخ مشاور امنيتي رهبر انجام وظيفه مي كنند. خيالمان راحت شد كه هنوز سايه شان بر سرمان است. مبارك است انشا الله

0 Comments:

Post a Comment

<< Home