June 10, 2006

مدتي ست در فكر نوشتن بازخواني اي از خروس ابراهيم گلستان ام. بازخواني اي مبتني بر كير(تنها اين واژه مي تواند حق مطلب را ادا كند). اين كتاب از نرينه، از مردي اما نه از مردانگي اشباع است . درست مثل جامعه مان. مدتي ست مي خواهم اين كار را بكنم اما نمي توانم آن چنان كه چندي ست خودم را جر مي دهم بل كه بازخواني اي بنويسم از شعر آواز در كمد لباس هاي كهنه ي مجيد نفيسي؛ بازخواني اي مبتني بر فضا و درك فضا و بودن و نبودن در فضا؛ اما نمي توانم

0 Comments:

Post a Comment

<< Home