April 23, 2007

امروز رفتيم به همسرمان في‌الواقع اجازه فرموديم گذرنامه داشته باشد، آزاد باشد. بله! اجازه فرموديم آزاد باشد. اشكالي ندارد. آزاد باشد. باشد

1 Comments:

At 7:15 PM, Anonymous Anonymous said...

جنابعالی با این کار طوق محبت را به گردن ایشان محکمتر کرده و بیشتر ایشان را در بند کرده اید!
امینی

 

Post a Comment

<< Home