June 30, 2007

اگر کسی پس از سکس، نیمه شبی در تاریک روشن خانه سیگار بکشد حتما سیگاری می شود

2 Comments:

At 12:16 AM, Blogger ماه مِی said...

چقدر خوب می نویسی رفیق. دوتا از شعرهایت را خیلی خیلی زیاد دوست دارم با وجود اینکه وقت خواندشان توی جمجمه ی سرم تیر می کشد اما باز دوستشان دارم: برای مادرم (مرگ حرامزاده...) و «از پس صدهزار سال از دل خاك». شعرند. شعر ناب و صمیمی. اگرچه می دانم دردی که پشتشان پنهان است درد طاقت فرسا و کشنده ای است.

درود بر تو و نوشته هایت.

 
At 2:45 AM, Anonymous Anonymous said...

آخ نگوووووووووووو! نزدیک بود همین‌طوری سیگاری بشم‌ها... اما به خیر گذشت

 

Post a Comment

<< Home