October 04, 2007

از صدقه سر کتاب دوم رمان 4جلدی مادران و دختران مهشید امیرشاهی (نشر باران، سوئد) در دهه ی 1310 و از صدقه سر کتاب سوم، چندی در دهه ی چهل به سر بردم که بخصوص کتاب سوم برای آن خارخار سرطانی نوستالژیای من دوای مناسبی ست. متاسفانه کتاب اول و چهارم را هنوز نیافته ام. هر کتاب گویا حکایت یک نسل است با 25 سال فاصله. با این حساب کتاب اول باید حول و حوش مشروطه باشد و کتاب آخر، حکایت سال های لعنتی دهه ی شصت. نکته ی زیبای این رمان این است که حداقل در این دو کتاب که من خوانده ام، هر نسل نه فقط با فضاها و مکان ها و ابژه های خاص آن نسل، بل که با نثر و لحن رمان که تناسبی با کاراکتر آن زمانه و آن نسل دارد نیز ساخته می شود. این از آن رمان هاست که باید با صدای بلند خواند و از طنین نثرش، هم لذت برد و هم در هوای آن زمانه قرار گرفت

0 Comments:

Post a Comment

<< Home