October 05, 2007

گاهی با خودم فکر می‌کنم آزادی هم مثل انرژی‌ست و اصل بقا درمورد آزادی هم صدق می‌کند: در یک سیستم بسته (مثلا روزگار ما)، آزادی مقداری‌ست ثابت که در میزان آن نه کاسته می‌شود و نه افزوده. بل‌که هرجا که به آزادی جامعه‌ای افزوده می‌شود، جایی دیگر از آزادی آدمیانی کاسته می‌شود! و می‌دانم که در ایران، هرروز از آزادی ما کاسته می‌شود
شده‌ام مثل همکاران گلی ترقی: «با مردان میانسالی همکار بودم که همه شدیدا ناخشنود و ناامید بودند اما نمی‌توانستند تغییری به‌وجود آوردند.» نقل از مصاحبه با گلی ترقی. مجله ی فردوسی. شماره 54-55. خرداد/تیر هشتاد و شش

0 Comments:

Post a Comment

<< Home