October 07, 2007

شنبه. 14 مهر 1386

امشب، همین نیم ساعت پیش، سر خیابان آذر، وسط خیابان با یک گله گوسفند، دوتا خر و دو چوپان خیلی دهاتی روبه رو شدم طوری که مجبور شدم وسط خیابان ماشین را نگه دارم و منتظر بمانم تا گله بگذرد. اسباب تفریح و حیرت مردم شده بود و اسباب حیرت عمیق مریم و من: این گله ی به تمام معنی این وقت شب این جای این شهر چه می کند؟ تنها پاسخی که به مخیله ام خطور می کند فقط این است که شاید این ها بازمانده های تظاهرات دیروز (روز قدس) بوده باشند که هنوز آخور نگرفته اند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home