January 17, 2008

موضوع: ایران را در یک جمله وصف کنید
ایران کشوری ست که زن و شوهر حق ندارند در خیابان همدیگر را ببوسند اما مرد حق دارد زنش را در خیابان کتک بزند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home