April 13, 2008


بیابان، میان دو منظر بسیار دور و بسیار نزدیک تعریف می شود. منظر متوسطی ندارد. میان خود ما و افق بی پایان. میان ما و جهان (هستان). میان این بسیار نزدیک و آن بسیار دور. بیاب میان این و آآآآآآآآآن. بیاب این و آن. بیابان جای یافتن است. یافتن خود و هستی. بیابان بی واسطگی خود و جهان (هستان) است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home