April 19, 2008

نفت بر سر سفره ی اصفهانی ها. شاید این پاداش دولت است به استان تولید کننده ی انرژی هسته ای! از طنزهای زیبا و بسیار تلخ تاریخ است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home