June 03, 2008
این تصویر دیگری ست از ترکیه و هویت معاصر ترک (البته بنابر استنباط من) تاریخ در زیر لباس زیر مدفون می شود

1 Comments:

At 8:56 AM, Blogger Maryam Nabavinejad said...

آرش جان
فکر نمی کنی آن نمایش لباس زیر به آن شکل خودش بخشی از تاریخ است؟

 

Post a Comment

<< Home