June 25, 2008


خشک آمد کشتگاه من در کنار کشت همسایه

قاصد روزان ابری

داروک

کی می رسد باران؟

این شعر نیما یوشیج (که بخشی از آن را از حافظه نقل کرده ام) حکایت روزگار ماست با تمام لایه های معناییش

0 Comments:

Post a Comment

<< Home