July 28, 2008

همخوابگی سفری ست که طی طریقش برای من از مقصدش مهم تر است. شیخ ما گفت روزی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home