July 31, 2008

هرروز، هرروز بدون استثنا، این جمله ی بودلر را به یاد می آورم: افسوس. چهره ی شهرها بارها زودتر از قلب آدمی دگرگون می شود

0 Comments:

Post a Comment

<< Home