May 08, 2009

زوج هایی که س ک س شان در تخت خواب محبوس نیست نباید بچه دار شوند. شیخ ما گفت روزی

2 Comments:

At 6:33 PM, Anonymous پایین said...

مگر بچه را در اتاق ی محبوس کنند

 
At 8:37 PM, Anonymous Anonymous said...

س ک س محبوس هم برای خودش عالمی دارد. چیزی شبیه بوسیدن دزدکی زنی یا مردی که همسرت نیست

 

Post a Comment

<< Home