June 05, 2009


این بیابان است

1 Comments:

At 4:16 AM, Anonymous herala kh. said...

چه بیابان قشنگی!! ای کاش بیابان دنیا هم به این قشنگی بود. چه خوب شد چیزی گذاشتید روی این وبلاگ. دلمان پوسید از بس که انتخابات کردند و فحش شنیدیم و پته به آب انداختند. هر دفعه هم که می امدیم وبلاگ شما همه اش چه خیالات بود و بس. باز هم به این عکس!! قشنگ بود و دل تنهاییمان تازه شد.
اینجا هوا سرد است هنوز اما درختها پر از گل اند و آدمها تنها. آنجا چه؟
این کوب هم برای من شده تفرجگاه! سالم بمانید. باقی بقایتان.

 

Post a Comment

<< Home