July 17, 2009

اگر روزی روزگاری، فرهنگ خیالی گیاهان بیابانی را نوشتم، این شعر را می گذارم برای پیشانی نوشتش. شعری ست از شیدا دیانی که در شماره ی 81 مجله نگاه نو چاپ شده است
کشتزاری درون توست،
کشتزاری درون من؛
ولی گل های خودرو
تنها در دشت است که می رویند
و تنها آن زمان که خود بخواهند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home