August 23, 2009

هوس. هوس کرده ام یک ماشین نوی نوی نو بخرم. تحلیل این هوس بماند برای بعد و برای دیگران

8 Comments:

At 10:53 PM, Anonymous Anonymous said...

آدم وقتی خیلی از محیط اطرافش ناامید می شود هوس می کند کارهای عجیبی بکند که خودش را آرام کند. من هم این روزها دلم می خواهد یک سفینه بخرم که بشود سفینه نجات

 
At 10:25 AM, Blogger cooob said...

تحلیل خودم هم همین جورهاست. حس ناامیدی و ناکامی، بخصوص این روزها، هوس برآوردن کام با یک خرید خیلی گران و تجملی را به جانم انداخته است

 
At 11:01 AM, Blogger هفت پيكر said...

زمانه را ببین که نیازهای خود را به مثابه هوس می بینیم داشتن یک ماشین نو هوس نیست

 
At 11:07 AM, Blogger cooob said...

از اتفاق نیاز نیست. دقیقا هوس است

 
At 2:24 PM, Blogger هفت پيكر said...

پس باید هوس و نیاز را دقیقا تعریف کنیم تا تفاوتشان معلوم شود شاید برداشت من با شما درباره این واژه ها متفاوت باشد ضمن اینکه نیاز خود مراتب و درجاتی دارد از نیازهای اولیه و بدیهی تا نیازهایی که همسایه دیوار به دیوار هوس بتوان خطابشان کرد

 
At 4:30 PM, Anonymous Anonymous said...

خریدن ماشینهایی به چند برابر قیمت واقعی آنها و تقویت بنیه مالی چندین نهاد و وزارتخانه خاص با دسترنج بهترین سالهای عمرمان و بعد هم دویدن به دنبال رفع عیب ماشین نوی نو!به نظر من هوس خوبی نیست

 
At 1:14 AM, Anonymous Anonymous said...

می خواین بخرین حالا؟ بِخِرین! دیگه نیمی خواد بوگین بو می دِد. هی یم نگیند نیمی دونم هوس کرده م از دردی دولتی کودتا و از این حرف و حدیثا. خُبشَم بخِرین. راسی پاژن چیطو می شِد حالا؟

 
At 4:52 PM, Blogger cooob said...

آره. خنده دار به نظر می رسد ربط دادن این هوس به چیزهایی از قبیل سیاست و این حرف ها و مربوط کردن این هوس کوچک شخصی به آن ناکامی بزرگ عمومی. اما باور کنید همین است. همه اش البته این نیست. همه ی این هوس از سر تلافی آن ناکامی نیست اما بیشترش همان است وگرنه مرا این حد از استغنا هست که این چیزها نیازم نباشد و نه حتا هوسش کنم

 

Post a Comment

<< Home