August 26, 2009

پناهندگی. بار غریبی دارد این واژه و این پدیده برای من

4 Comments:

At 3:16 AM, Anonymous Anonymous said...

نگفته بودم مگر؟
خانه ای خریده ام بی در بی پنجر...ه

 
At 2:47 PM, Blogger Unknown said...

آنرا که سر زلف چو زنجیر بود

در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت

 
At 9:50 PM, Anonymous Anonymous said...

اگه می خوای در سه ثانیه به قطب شمال پناهنده بشوی تا خلاص بشی یک بار رجانیوز بخوان

 
At 1:07 AM, Anonymous Anonymous said...

پناهندگی یعنی شهروند درجه ی سه به بالا! بودن: حالا نمی دانم در کشور خود شهروند درجه ی هزار ماندن بهتر است یا میان ناهم زبانان شهروند درجه ی سه بودن؟ گاهی انتخاب سخت نبست البته، وقتی حتا هوا و خاک وطن بویی می دهد که یک ثانیه اش را به صد هزار اشرفی نمی توان خرید... راستی خرمای مضافتی بم نیم کیلو جقدر است ماه رمضانی، اینجا فروشگاه مواد غذایی خاور میانه گذاشته به چه گرانی...

 

Post a Comment

<< Home