September 28, 2009


جنازه ی تفتیده ای ست روزها رود
شب ها
سیاه چاله ای پیوسته که کش می آید در طول شهر

1 Comments:

At 5:58 PM, Anonymous پایین said...

دل ام نمی آید این را بخوانم
هی هر روز
و بگذرم

بی آن که به شما خبر داده باشم این نوشته تان را بسیار دوست دارم

 

Post a Comment

<< Home