December 28, 2009

برای تو چه کسی طلب مغفرت می کند آقای خامنه ای؟

3 Comments:

At 6:28 AM, Anonymous Anonymous said...

آقا امام زمان

 
At 10:26 PM, Anonymous Anonymous said...

نمی دانم دیده اید چطور دختری را زیر ماشین می گیرند؟ باورم نمی شد روزی صحنه واقعی اش را ببینم. در فیلمهای اکشن هم تاب نمی آوردم ببینم اما این بار با چشمهای باز دیدم. چندین بار.
آمرزش؟ اوووف
مرگی تدریجی.فقط همین

 
At 12:13 AM, Anonymous Anonymous said...

حتما تو.

 

Post a Comment

<< Home