January 31, 2010

احمد جنتی! خدا تو را حفظ کند تا روزی، یک لا قبا و سر برهنه، در قفسی گرد شهر بچرخانیمت

3 Comments:

At 7:57 PM, Blogger Unknown said...

!چرخاندنی

 
At 9:46 AM, Anonymous pari said...

چه خشن!

 
At 1:55 AM, Anonymous Anonymous said...

شما با همکاری چه کسی میخواهید احمد جنتی را بجرخونید؟ من حاضرم کمکتون کنم و در حین جرخیدن بگم آسیاب تندترش کن. تندترو تند ترش کن.

 

Post a Comment

<< Home