May 06, 2010

من اما در زنان چیزی نمی یابم

6 Comments:

At 2:14 AM, Anonymous محسن said...

از نظر لرزشی یا ارزشی؟

 
At 10:05 PM, Anonymous Anonymous said...

اونا که باید ببینن می بینن قانونش رو هم می ذارن تا نفسمون رو بگیرن

 
At 2:27 PM, Anonymous Anonymous said...

زنان هم در تو!
باور نکن که جایی خبری هست.

 
At 11:39 PM, Anonymous nilak said...

ظریفی میگفت این روزا مردم دو جنسند یا زنند یا نامرد.
هاها

 
At 12:56 AM, Anonymous nilak said...

از شوخی که بگذرم شاعر میفرماید:
چشم دل باز کن که جان بینی
آنچه نادیدنی است آن بینی
(چشم دل همان چشم بصیرت است گویا)

 
At 9:32 PM, Anonymous Anonymous said...

مطمئنی که در زنان چیزی نمی بینی حتی یک چیز؟

 

Post a Comment

<< Home