July 01, 2010

دندان پزشکی گویا ابزارمندترین کار آدمی ست. شیخ ما گفت روزی که رفته بود دندان پزشکی

1 Comments:

At 3:57 AM, Anonymous فاطمه said...

ابزارمندترین و چندش آورترین. شیخ ما که اصولا از دندانپزشکی دل خوش ندارد به سبب آنهمه ابزار و آن ده انگشت جناب دندانپزشک که برای دقایق طولانی در دهان مبارکش وول می خورد.

 

Post a Comment

<< Home