July 31, 2011


پارتی یا باغ پروانه‌ها

مثلث‌های رنگارنگ
جابه‌جا می‌شدند
                    سلام!
                    نوش!
پروانه‌های روشن در تاریکیِ کشاله‌ها.
کشاله بر کشاله‌ای افتاد             پروانه کوچک شد                        سفید با خال‌هایِ قرمز روشن
کشاله از کشاله‌ای واشد                        پروانه بال واکرد              صورتیِ تمام
کشاله‌ای کنار کشاله‌ای چسبید               پروانه‌ ثابت شد               سیاه سفید زرد
کشاله‌ای برخاست
پروانه پرپرپرپرید
دیدم
سفید بود و طرازش انگار قرمز بود.

«بفرمایید شام!»
کشاله‌ها واشدند
پاشدند
پروانه‌ها پریدند
باسن‌ها برفراز
کشاله‌ها پایین وُ بالا شدند
حتما پروانه‌هاشان درمیان
بال بال می‌زنند لابد آن‌ لاهایِ لا
قرمز 
صورتی
سفید با گل‌های ریزِ بنفش
تور تور تور
تورِ سیاه
تورِ سفید
تورِ صورتی
از همه‌رنگ
طرازهای دالبر وُ تور
بند
بند
بند
بندهای لای لاها.

پروانه‌ها تاریک‌اند        تاریک‌اند
چندتایی می‌چرخند گِردِ سرم
آه! پروانه‌ی گوشت‌خوار!
پروانه‌ی گوشت‌خوار!
در این گرگ وُ میش مرا دریاب! دریاب!
                                                        مرداد 90

0 Comments:

Post a Comment

<< Home