August 17, 2011

از مجموعه ی در غیاب ما

لاله عباسی ها
در تاریکی غیاب ما
می دمند
در بوق گل های قرمز و زرد
و در سپیدی دیگری از غیاب ما
خاموش می شوند.
سُهر. مرداد 90

0 Comments:

Post a Comment

<< Home