September 25, 2011

گشت و گذارمان در بافت قدیمی و تقریبا به تمامی مخروبه ی روستای جزه (از توابع کوهپایه ی اصفهان) به «کشف» این بنای چارتاقی خیلی زیبا منجر شد. شاید خانه ای اربابی بوده باشد. هرچه بوده و هست، ترکیب فضایی بدیع و فوق العاده ای دارد که بخصوص با آن باغ انار سمت جنوب، می شود شعری. دارم تک نگاری اش را می نویسم
 0 Comments:

Post a Comment

<< Home