January 22, 2012


یک زیرسیگاری
فقط یک زیرسیگاری
وسطِ تنها یک میزِ تنهای تنها یک کافه‌ی این شهر
کافی‌ست کافه‌های شهر را به‌هم بریزد
کافی‌ست تمام «استعمال دخانیات ممنوع»ها را مستعمل کند
کافی‌ست «اماکن» را دود کند وُ فوت کند
کافی‌ست کِیفِ مرا کوک کند
و به شیش وُ هشتی
بنوازد
بر سرِ
هر
کوچه وُ
برزن
ترانه‌ای قدیمی را.
                                دی 90

1 Comments:

At 5:33 PM, Anonymous شاهد عینی said...

اینجا هم لایک
این کافه ها و برخورد ها حکایت ها دارند و از حکایت هایی خبر می دهند

 

Post a Comment

<< Home