March 16, 2012

توماش ماساریک، اولین رییس جمهور چک پس از استقلال، جمله ای مشهور دارد. می گوید: «خوشبختی یعنی حق داشته باشی به میدان اصلی شهر بروی و با تمام قدرت فریاد بکشی: عجب حکومت مزخرفی داریم!». (نقل از: آبتین گلکار/ سرزمین حاکمان خردمند/ فصل نامه ی نگاه نو/ شماره 92/ زمستان 90) من هم پس خوش بختم که اگر نه در میدان شهر، اما در این فضای عمومی مجازی می توانم فریاد بکشم: عجب حکومت مزخرف و عجب رییس جمهور پفیوزی داریم

2 Comments:

At 7:27 PM, Anonymous پایین said...

همین نشون می ده که اوضاع خیلی هم خوب نیست. لگد زدن به یک گدای بی قدرت که از همه طرف هم لگدمال شده زیاد جسارت نیست. علی آقا را بچسبید اگر می خواهید فریادی بزنید

 
At 8:15 AM, Blogger cooob said...

پایین، گویا مطلب را دقیق نخوانده ای. اول حکومت را گفته ام.

 

Post a Comment

<< Home