October 13, 2012


اولین‌ خاطره‌ای که از انار خوردن دارم، به 5-6 سالگی‌ام برمی‌گردد. در اتاق ما (مازیار و من)، ما دوتا روی تختِ مازیار نشسته بودیم؛ مامان روی تختِ روبه‌رو (تخت من). اناری را آبلمبو کرده بودند و حالا داشتند هسته‌هاش را می‌خوردند. من حیران نگاه‌شان می‌کردم. چیزهایی هم می‌گفتیم که یادم نیست.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home