October 15, 2012من شاعر نیستم. بعد از این سال‌ها نوشتن شعر(بیست و شش-هفت سالی می شود)، من شاعر نیستم. شعر از شاعر باید بریزد. مدت‌ها می‌گذرد و من نمی‌نویسم.
حدود 10 سال پیش "کتابی" از شعرهای ده سالِ 70 تا 80 فراهم آورده‌ بودم. یک نسخه به روشن رامی هم دادم. خواند و خواست یک‌روز پیشش بروم، گپی بزنیم. اولین چیزی که گفت، شکایت از تعداد کمِ شعرها بود. گفت 10 سال فقط همین چندتا؟ (من البته از یک‌عالم شعر گزیده بودم.) بعد 5-6 جعبه‌ای را که روی میزش بود نشان‌ داد. هر جعبه، پر بود از یک عالم کاغذ کوچک مربع شکل. خیلی زیاد. گفت این‌ها که می‌بینی، شعرهای فقط یک ماه من است.

1 Comments:

At 11:25 AM, Anonymous Anonymous said...

هنر به گفته نیچه ساحت آزادی است
بنابر این من فکر می کنم هیچ بایدی را برنمی تابد حتی از جانب خود هنرمند
امیرحسین وحید

 

Post a Comment

<< Home