January 17, 2013


«فهرست خواستها و کششهایی را که باید با خویشتنداری مهار کرد فرهنگها از بدو تولدِ فرد به او می‌آموزند. فروید معتقد بود خویشتنداری در دفع [،] نخستین آموزشِ عام در بازدارندگی است و همۀ اخلاقیات انسان بر پایۀ آن و به تبع آن شکل می‌گیرد.»
محمد قائد/ ظلم، جهل و برزخیان زمین (نجواها و فریادها در برخورد فرهنگها)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home