April 23, 2013


باغِ باسن‌ها

از عصر می‌گذرند
ساق‌ها وُ
باسن‌ها
برفراز لِژها
لِژلِژکنان
ضربان   ماهیچه‌ی راست
ضربان   ماهیچه‌ی چپ
ضربان   ماهیچه‌ی راست
ضربان   ماهیچه‌ی چپ
راست
چپ
راست
راست
راست.

لِژها
فراز می‌آورند
به‌نوا درمی‌آورند
ساق‌ها وُ
ران‌ها وُ
 باسن‌ها را
کمرهای قائم
چاک‌های مستور
و از عطرِ تنه‌ها و گوشه‌چشم‌ها
از لب‌ها وِ نفس‌نفس‌ها
از جنگلِ ساق‌ها
از باغِ باسن‌های پرضربان 
زننده
زن
زن
زن
عصر
عصرِ خیابان
عبور می‌کند
در لمس
در مشام
در نگاه.
                        فروردین 1392

1 Comments:

At 12:33 PM, Anonymous فروغ ریحانی said...

عصر خیابان
عبور می کند
در لمس
در مشام
در نگاه

 

Post a Comment

<< Home