May 20, 2013


درحالی که در آستانه ی حماسه ی پرشور انتخابات ریاست جمهوری، به مثابه ی برگی دیگر از تاریخ ایران زمین به سر می بریم و بر هر ایرانی ست که در این انتخابات پرشور و مهم شرکت کند و سرنوشت کشور ونسل های فردا را به درستی رقم زند، ما داریم آسه آسه می ریم خونه مون. این ناهار اول به شیوه ی پیک نیکی ست در روز جمعه 27 اردی بهشت. روز تمیز کاری های مقدماتی برای آماده شدن برای موکت و اینا

0 Comments:

Post a Comment

<< Home