July 11, 2013

این دو سایت را اخیرن پیدا کرده‌ام و به‌نظرم خیلی کارهای خوبی‌اند. پرنوگ‌رافیِ صنعتی و حرفه‌ای، هرچند همیشه مرا به‌خود بسیار مشغول کرده است، اما به‌خصوص وقتی نُرم‌ها و معیارهای کلیشه‌ای و همه‌پسندی از زیبایی و س‌ک‌سی بودن ارائه‌ می‌کند و یا براساسِ آن بنا نهاده می‌شود، برای‌ام کم‌تر جذاب است یا گاهی اصلن جذاب نیست. برعکس، پرنوگ‌رافیِ آماتور، که از اتفاق بخشِ پررونقی از صنعتِ پرنوگ‌رافی‌ست، به‌نظرم بسیار جذاب و عالی‌ست معمولن.
این دو سایت، به‌خصوص سایتِ دوم، با شعارِ بسیار پرمفهوم
You are Beautiful، که من میل دارم آن را به «هیچ‌کس زشت نیست» ترجمه کنم، معیارهای زیبا‌شناختیِ متداول و هالی‌وودی را، به‌قول امروز‌ی‌ها «به‌چالش» می‌کشد و آن‌ها را یک‌سر بی‌اعتبار می‌کند. "روزمرگی" و "معمولی بودن"، به‌خصوص در این سایت، زیبا و زیباتر می‌شود؛ و این سخن را که نگاهِ ما و تاویلِ ما جهان را، و حتا معمولی‌ترین اجزا و وقایعِ روزمره و معمولی را، "متفاوت" و "زیبا" می‌کند، بیش از پیش معتبر می‌نماید.

اهمیتِ سایتِ اول برای من بیش از هرچیز در عکس‌های برهنه‌ای‌ست که مرزِ میانِ جنسِ زن و مرد را برمی‌‌دارد یا آن را چنان نازک می‌کند که پیدا نیست. به‌عبارتِ دیگر، حتا جنسیت و تفکیکِ جنسیتی براساسِ فیزیک و صورت و ظاهر را، به‌عنوان یک کلیشه، "به‌چالش" می‌کشد و از آن شاید آشنایی‌زدایی می‌کند و از این حرفا.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home