February 15, 2008

درد دندان، حداقل این درد دندان من، درد نیست. قلقلک است. انگار توی دندانم می خارد و همین قلقلک است که دهان مرا گاییده است

February 06, 2008

نمونه هایی از هجرت و تبعید به درون خود