January 31, 2010

احمد جنتی! خدا تو را حفظ کند تا روزی، یک لا قبا و سر برهنه، در قفسی گرد شهر بچرخانیمت

January 29, 2010

سپیده دم، زیباترین لحظه ی روز است. اما همیشه از سپیده دم ها بدم می آمده. دل شوره ای دارم سپیده دم ها. شاید چون سپیده دم ها تیرباران می کنند

January 28, 2010

بهار، این بار بهار سبزی یک جنبش. بهار جنبش سبز

January 25, 2010

کتاب آذر. علی خدایی

January 18, 2010

نثر ابراهیم گلستان مثل شیرینی زیاد و کمی مصنوعی ست که در آغاز کار سخت به دل می چسبد اما کم کم دل را می زند

January 15, 2010

به دنیا می آییم که بمیریم. همین

January 10, 2010


کارت عقد پدر بزرگ پدری. به سال 1323 یا 22 مربوط می شود