August 25, 2008موریانه ها وشهر من -2

بیت العباس محلی ست در نبش چهارراه توحید در اصفهان که مراسم روزهای مذهبی را در بوق و کرنای این چهارراهی می دمد که یکی از تینیجری ترین و شلوغ ترین نقاط اصفهان است، چهار قدم مانده به کلیسای وانک و میدان جلفا؛ یعنی دروازه ی محله ی ارمنی نشین اصفهان. زمینی با مساحت حداقل پانصد متر، از قرار متری حداقل دو و نیم میلیون تومان

August 20, 2008بطالت، از بخش های لذت بخش روزمرگی

سایه ی پدر، مفهومی دوگانه نما (پارادوکسیکال) است: «سایه تان از سرم کم نشود». (مثبت). سایه ی سنگین (منفی). آ

August 17, 2008

صدای ناحرفه ای من در اثر

August 09, 2008


از آخرین بازمانده های دورانی به کلی سپری شده. نسل من! آیا می دانید این چی ست؟

August 08, 2008

چهارباغ عباسی، در حد واسط آمادگاه و دروازه دولت، اصفهان اشباع می شود از چیزی که دقیقا نمی دانم چی ست اما هست و مرا هربار دربر می گیرد به تمامی

August 07, 2008

پنج شنبه 17 مرداد 87