November 06, 2018

وحی

پَرْک‌تر از جیغِ پرنده در کوه
غمین‌تر از طنینِ سُم‌ضربه‌ها بر سنگ
واحه در خودش تمام می‌شود
از تمامِ راه‌ها
از خودش شروع می‌شود
واحه
واحه
از انزوای تخته‌سنگی
با آسمانی لبریز
در دل.
                    چشمِ
سنگاب
                   لرزید
                   از سُم‌ضربه‌ها
                   بر سنگ.

پیامبرِ گم‌شده از تختِ سنگ‌ها فرود آمد
وحی در واحه‌ی منزوی نازل می‌شود
از انزوای بُنان
انجیربُنان
پسته‌بُنان
از انزوای قیچ
آویشن
بادامِ تلخ...
به اتکای صخره‌های دِبْش
برخیز!
که وحی
همین انعکاسِ فلق در سنگاب است
و این
طنینِ
غمینِ
سم‌ضربه‌های بزهای کوهی
بر سنگ.
                    چشمِ
سنگاب
                   لرزید
                   از سم‌ضربه‌ها
                   بر سنگ.
                                                   روستای کبودان. اردی‌بهشت 97